Mocht u de showroom van onze leveranciers willen bezoeken, dan begeleiden wij u graag.

U mag natuurlijk ook op eigen gelegenheid, wat wij wel graag met onze leverancier vooraf willen coördineren. Proefstoelen behoren uiteraard tot onze service.

Een vrijblijvende afspraak is eenvoudig te maken, via contact in deze website.

AENIG(Advies en Interieur Groenlo)

laat u hier zijn leveringsvoorwaarden lezen.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen AENIG (Advies en Interieur Groenlo) en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken. Opdrachtgever is in deze eveneens vernoemd als wederpartij.

Artikel 2: Offertes

 1. De door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) gemaakte offertes zijn geldig gedurende 90 (negentig) dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) aan de wederpartij, en/of omgekeerd door de wederpartij gericht aan AENIG (Advies en Interieur Groenlo).
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in Euro’s en standaard exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
 4. De door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) uitgebrachte aanbieding alsmede door haar verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven haar eigendom en dienen, indien geen opdracht met AENIG (Advies en Interieur Groenlo) tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van AENIG (Advies en Interieur Groenlo) noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 5. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakking en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 3 Advies- en projectkosten

 1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders afgesproken.
 2. Het auteursrecht op door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan AENIG (Advies en Interieur Groenlo) voorbehouden.
 3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. AENIG (Advies en Interieur Groenlo) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

Artikel 4: Levering

 1. Levering geschiedt franco werk Nederland, gelost achter de eerste deur,tenzij anders aangegeven, mits over de verharde weg bereikbaar, door de door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) aangewezen expediteur.
 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
 3. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, wel uitgaande van een afgesproken leverdatum, zonder tijdsaanduiding, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
 4. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de wederpartij voor door hem/haar verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.

Artikel 5: Montage

 1. Montage indien gewenst, wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurendevoor AENIG (Advies en Interieur Groenlo) geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden door de wederpartij geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de wederpartij een toeslag in rekening worden gebracht, tenzij anders overeen gekomen. Deze toeslag is: 50% in avonduren na 20.00 uur en op zaterdagen en 100% op zon- en feestdagen.
 2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de wederpartij gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de wederpartij in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de wederpartij voor akkoord getekend en aan AENIG (Advies en Interieur Groenlo) geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 3. Onverminderd het bepaalde in art.5 lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico: a. dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van AENIG (Advies en Interieur Groenlo) behoren, zoals
  elektriciens, hak-,breek, metsel, beton, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
  b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
  c. dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
  d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor AENIG (Advies en Interieur Groenlo) toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.
 4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor AENIG (Advies en Interieur Groenlo) niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen - redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 4 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 5. De opdrachtgever is aansprakelijkheid voor beschadiging van producten of gereedschappen,alsmede voor vermissing hiervan, tenzij AENIG (Advies en Interieur Groenlo) hiervoor grove schuld of opzet treft.

Artikel 6: Proefopstellingen

 1. Indien zulks door de wederpartij wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst, mits: A: het een artikel bedraagt, dat eenvoudig door 1 persoon kan worden gebracht en retour gehaald, zonder welke werkzaamheden dan ook m.u.v. transport.
  B: het altijd 1 artikel per soort bedraagt. Per soort wordt hier verstaan als hetzelfde type ongeacht kleur en/of materiaal.
 2. De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.
 3. Bij elke proefplaatsing zal door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) een proformafactuur worden gezonden, ter grootte van het bruto productbedrag incl. BTW. Bij retour ontvangen (opgehaalde) proefplaatsing zal direct door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) een credit proformafactuur worden toegezonden van het bedrag gelijk aan de proformafactuur met eventueel in mindering gebracht als vermeld in art. 6 lid 2.

Artikel 7: Levertijd

Door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij, AENIG (Advies en Interieur Groenlo) schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8: Deelleveringen

 1. Het is AENIG (Advies en Interieur Groenlo) toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
 2. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is AENIG (Advies en Interieur Groenlo) bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. AENIG (Advies en Interieur Groenlo) is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet AENIG (Advies en Interieur Groenlo) maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal AENIG (Advies enN Interieur Groenlo) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
 2. AENIG (Advies en Interieur Groenlo) is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken.
 3. AENIG (Advies en Interieur Groenlo) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
 4. De aansprakelijkheid van AENIG (Advies en Interieur Groenlo) is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) geleverde zaken blijven het eigendom van AENIG (Advies en Interieur Groenlo) totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met AENIG (Advies en Interieur Groenlo) gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
 2. Door AENIG (Advies en Interieur Groenlo) afgeleverde zaken, die krachtens art.10 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
 3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is AENIG (Advies en Interieur Groenlo) gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
 4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van AENIG (Advies en Interieur Groenlo)de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van AENIG (Advies en Interieur Groenlo)zijn gebleven, is AENIG (Advies en Interieur Groenlo) te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt AENIG (Advies en Interieur Groenlo) onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 11: Koopprijs en betaling

 1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
 4. Indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waarbij ten minste verschuldigd zal zijn:
 5. - over de eerste verschuldigde Euro 1000,- 8% - over het meerdere tot Euro 2.000,- 5% - over het meerdere tot Euro 4.000,- 3% - over het meerdere tot Euro 20.000,- 2% - over het meerdere 1%
 6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 12: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van AENIG (Advies en Interieur Groenlo)op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan AENIG (Advies en Interieur Groenlo)omstandigheden ter kennis komen die AENIG (Advies en Interieur Groenlo) goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 2. indien AENIG (Advies en Interieur Groenlo)de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan AENIG (Advies en Interieur Groenlo) naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van AENIG (Advies en Interieur Groenlo) schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Overmacht

 1. Indien AENIG (Advies en Interieur Groenlo)door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan AENIG (Advies en Interieur Groenlo) zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan AENIG (Advies en Interieur Groenlo) afhankelijk is.
 3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Heeft AENIG (Advies en Interieur Groenlo) bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14: Klachten/ reclames

 1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
 2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 8 (acht) werkdagen na aflevering schriftelijk (per fax, of mail, of brief) aan AENIG (Advies en Interieur Groenlo) te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
 3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat AENIG (Advies en Interieur Groenlo) in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst AENIG (Advies en Interieur Groenlo) de klager naar de producent.
 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van AENIG (Advies en Interieur Groenlo) aan AENIG (Advies en Interieur Groenlo)worden geretourneerd.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. Bij elk geschil zal getracht worden door beide partijen, tot een voor beide partijen redelijke oplossing te komen.
 2. In een niet op te lossen geschil zijn beide partijen bevoegd via een geschillencommissie tot overeenkomst te komen.
 3. Indien nog geen oplossing is bereikt zal het geschil worden beslecht door één van de rechtbanken van Nederland.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen AENIG (Advies en Interieur Groenlo) en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen AENIG (Advies en Interieur Groenlo) en de wederpartij. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.